Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intersection průsečík
intersections průsečíky
intersections křižovatky
intersex mezipohlaví
intersexual intersexuální
interspecies dose conversion mezidruhový převod dávek
interspecific association afinita
intersperse promíchat
interspersed roztroušený
interspersed rozptýlený
interspersed promíchaný
interspersion roztroušení
interstage mezistupňový
interstate mezistátní
interstellar mezihvězdný
interstice štěrbina
interstice meziprostor
interstitial meziprostorový
interstitial intersticiální
interstitially intersticiálně
intertemporal externality
intertidal příbřežní
intertwine proplétat
intertwined namotaný
interurban meziměstský
interval interval
interval přestávka
interval data survival analysis analýza intervalových dat přežití
intervals intervaly
intervene zakročit
intervene zasahovat
intervene intervenovat
intervene zasáhnout
intervene in st zasáhnout
intervene in st vložit se do čeho
intervene in st intervenovat
intervene in the economy zasahovat do ekonomiky
intervened zasahoval
intervenes intervenuje
intervening zasahování
intervention zakročení
intervention intervenování
intervention zásah
intervention zakročení
intervention zákrok
intervention intervence
interventionism intervencionizmus
interventionist intervenční
interventionist intervencionista
interventions zásahy
interventions intervence
intervertebral intervertebrální
interview dotazovací
interview osobní rozhovor
interview rozhovor
interview pohovor
interview výslech
interview interview
interviewed dotazovaný
interviewed vyslechnut
interviewed měl pohovor
interviewed měl interview
interviewee tázaný
interviewee dotazovaný
interviewer tazatel
interviewer dotazovatel
interviewers tazatelé
interviewers dotazovatelé
interviewing dotazování
interviews rozhovory
intervocalic mezihláskový
interweave protkat
interweave proplést
interwoven protkaný
intestacy úmrtí bez závěti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy