Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
invalidate zrušit
invalidate vyvrátit
invalidate odvolat
invalidate anulovat
invalidated anulovaný
invalidates anuluje
invalidating anulující
invalidation zrušení např. platnosti
invalidism invalidita
invalidity neplatnost
invalidity invalidita
invaluable neocenitelný
invaluableness neocenitelnost
invar invar
invar niklová ocel
invariable neměnný
invariable stálý
invariableness neproměnlivost
invariably trvale
invariably stále
invariably neustále
invariably neměnně
invariably konstantně
invariance neměnnost
invariant neměnný
invariant invariant
invasion vpád
invasion invaze
invasions invaze
invasive invazní
invasiveness útočnost
invective urážka
invective urážející
invective nadávka
inveigh napadnout
inveigle svést
inveigler svůdce
invent stvořit
invent vynalézt
invent vymýšlet
invent vymyslit
invent vymyslet
invented vynalezený
inventing vynalézání
invention vynález
invention výmysl
invention vynalézavost
invention vynalezení
inventions vynálezy
inventive vynalézavý
inventive tvořivý
inventive mající bohatou invenci
inventively vynalézavě
inventiveness vynalézavost
inventiveness tvořivost
inventor vynálezce
inventor objevitel
inventories inventáře
inventors vynálezci
inventory inventarizovat
inventory inventář
inventory analysis inventurní analýza
inventory change změna stavu zásob
inventory table inventarizační seznam (tabulka)
inventory theory teorie inventarizace
invents vynalézá
inverse inverzní
inverse function inverzní funkce
inverse matrix inverzní matice
inversely inverzně
inversion inverze
invert převrátit
invert invertovat
invertebrate bezobratlovec
invertebrate bezobratlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy