Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
irretrievable water-use nenávratné užívání vody
irretrievably neodčinitelně
irretrievably nenapravitelně
irreverence neuctivost
irreverent neuctivý
irreverently neuctivě
irreversibilities ireverzibility
irreversibility nezrušitelnost
irreversibility nevratnost
irreversible nevratný
irreversibly nevratně
irrevocable nezrušitelný
irrevocable neodvolatelný
irrevocably nezrušitelně
irrevocably neodvolatelně
irrigable zavlažitelný
irrigate zavodnit
irrigate zavlažit
irrigated zavlažil
irrigated zavlažený
irrigated area zavlažovaná plocha
irrigated area zavlažená plocha
irrigation závlahy
irrigation závlaha
irrigation zavodňování
irrigation zavlažování
irrigation area závlahová oblast
irrigation branch pipe závlahová odbočka
irrigation canal závlahový kanál
irrigation cycle závlahový cyklus
irrigation delivery conduit závlahový přivaděč
irrigation dose závlahová dávka
irrigation equipment závlahové zařízení
irrigation flume závlahový žlab
irrigation furrow zavlažovací brázda
irrigation interval závlahový cyklus
irrigation line závlahová linka
irrigation machine zavlažovač
irrigation machine závlahový stroj
irrigation machinery závlahová technika
irrigation method způsob závlahy
irrigation module specifický přítok závlahové vody
irrigation network závlahová síť
irrigation norm závlahová dávka
irrigation period per day denní doba zavlažování
irrigation pipe line závlahové potrubí
irrigation piping section závlahový řád
irrigation pumping station závlahová čerpací stanice
irrigation quality jakost zavlažování
irrigation rate závlahová dávka
irrigation regime režim závlah
irrigation schedule plán závlah
irrigation season závlahové období
irrigation service complex závlahový provozní celek
irrigation set závlahová souprava
irrigation surface závlahová plocha
irrigation system závlahová soustava
irrigation type druh závlahy
irrigation water závlahová voda
irrigation water diversion závlahový odběr
irrigation water feeder přiváděč závlahové vody
irrigation water inflow přítok závlahové vody
irrigation water loss ztráta závlahové vody
irrigation water quality jakost závlahové vody
irrigation water reservoir závlahový vodojem
irrigation water resource zdroj závlahové vody
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
irrigation water treatment úprava závlahové vody
irrigation water yield vydatnost zdroje závlahové vody
irrigator postřikovač (závlahy)
irritability podrážděnost
irritable podrážděný
irritably popudlivě
irritant dráždidlo
irritate pobouřit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy