Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
appropriately náležitě
appropriateness vhodnost
appropriateness přiměřenost
appropriation přivlastnění
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appropriator přisvojovatel
approval schválení
approval souhlas
approval souhlas
approve osvědčit
approve schvalovat
approve schvalovat
approve odsouhlasit
approve souhlasit
approve schválit
approve potvrdit
approve of uznávat koho
approve of schvalovat co
approved schválený
approved osvědčený
approved schválen
approver korunní svědek
approves schválit
approving schválení
approving schvalováno
approvingly souhlasně
approximate přibližný
approximated přibližný
approximated odhadnutý
approximated aproximovaný
approximately zhruba
approximately cirka
approximately přibližně
approximates aproximuje
approximating přibližující
approximation přibližná hodnota
approximation aproximace
approximations odhady
approximations aproximace
approximative přibližný
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
appurtenant příslušný
appurtenant vhodný
appurtenant sounáležitý
apraxia apraxie
apricot meruňka
apricots meruňky
April dubnový
April jméno ženské
April duben
April fool aprílový žert
April Fool s Day 1. dubna
April Fools Day 1. dubna
apron rampa
apron ochranný plech
apron zástěra
aprons zástěry
apropos ohledně
apropos k věci
apropos jako na zavolanou
apropos vhod
apropos korektní
apropos vhodný
apse apsida
apsidal apsidální
apsis apsida
APT přenos polutantů v atmosféře
apt výstižný
apt schopný
apt zručný
apt bystrý
apterous bezkřídlí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy