Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
landfall sesuv
landfill skládka odpadu
landfill zavážka
landfill skládka
landfill drainage system drenážní systém skládky
landfill gas skládkový plyn
landfill lining system těsnící systém skládky
landfill reclamation rekultivace skládky
landfilling skládkování odpadu
landform charakter krajiny
landgrave lankrabě
landholder statkář
landing přistávací
landing vylodění
landing výsadek
landing odpočívadlo
landing přistání
landing craft přistávací modul
landing gear přistávací kolo
landing strip přistávací dráha
landings přistání
Landis Landis
landlady hostinská
landlady domácí
landlady bytná
landless bezzemek
landlocked uzavřený pevninou
landlord statkář
landlord bytný
landlord domácí
landlords hostinští
landlords bytní
landlubber suchozemská krysa
landmark památka
landmark pamětihodnost
landmark mezník
landmass pevnina
landmine pozemní mina
landmine nášlapná mina
landowner statkář
landowner majitel půdy
landowners majitel půdy
landowners statkář
lands země
lands dopadá
lands přistává
landscape krajinomalba
landscape kraj
landscape krajina
landscape administration řízení krajiny
landscape alteration změna krajiny
landscape balance rovnováha krajiny
landscape border hranice krajiny
landscape capacity kapacita krajiny
landscape component složka krajiny
landscape conservation ochrana krajiny
landscape degradation degradace krajiny
landscape diversity diverzita krajiny
landscape dynamics dynamika krajiny
landscape ecology krajinná ekologie
landscape element krajinný prvek
landscape equipment vybavenost krajiny
landscape ethology etologie krajiny
landscape exploitation exploatace krajiny
landscape formation factor faktor formování krajiny
landscape function fungování krajiny
landscape gardener zahradní architekt
landscape improvement meliorace krajiny
landscape management péče o krajinu
landscape optimalization optimalizace krajiny
landscape physiognomy fyziognomie krajiny
landscape planning plánování krajiny
landscape potential potenciál krajiny
landscape productivity produktivita krajiny
landscape recultivation rekultivace krajiny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy